Login
Get your free website from Spanglefish
Visit community-council.org.uk for modern, accessible and reasonably priced Community Council websites.

Grŵp Diogelwch Ffyrdd (GDFf) Llanrhystud

Grŵp o wirfoddolwyr o’r gymuned leol a gafodd y dasg gan Gyngor Cymuned Llanrhystud i ymchwilio i atebion posibl i faterion yn ymwneud â diogelwch ffyrdd yn y gymuned, yn enwedig diffyg llwybr diogel i gerddwyr ar hyd Teras Moelifor - yr unig llwybr i gerddwyr i'r ysgol.  Ffurfiwyd y grŵp ym mis Tachwedd 2021.  Dilynwch y dolenni isod er mwyn cael cefndir i'r fater ac i weld gohebiaeth rhwng Cyngor Cymuned Llanrhystud, ar ran y grŵp, a Chyngor Sir Ceredigion.

Cefndir  Llythyr CCLl  /  Llythyr PW CSC

Llythyr CCLl 16/02  /  Llythyr CSC 01/03

Llythyr CCLl 13/03  /  Llythyr CSC 20/03

Llythyr CCLl 07/04  /  Llythyr CSC 10/05

Llythyr CCLl 14/05   

ADRODDIAD ATKINS - LLANRHYSTUD 'ACTIVE TRAVEL' (Saesneg yn unig; nodwch camgymeriad yn Figure 2-3: route 1.2 a 1.3 wedi cyfnewid)

Llythyr CCLl 07/08  /  Llythyr CSC 10/08

YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS: 12:30-19:00 06/09/23 yn Neuadd Goffa Llanrhystud 

Llanrhystud Road Safety Group (RSG)

A group of volunteers from the local community tasked by Llanrhystud Community Council to investigate possible solutions to issues relating to road safety within the community, in particular the lack of a safe route for pedestrians along Moelifor Terrace - the only route for walkers to the school.  The group was formed in November 2021.  Follow the links below to read a background on the current issue and the correspondance between Llanrhystud Community Council, on behalf of the group, and Ceredigion County Council.

Background  /  Letter from LlCC  /  Letter from CCC CEO

Letter LlCC 16/02  /  Letter CCC 01/03

Letter LlCC 13/03  /  Letter CCC 20/03

Letter LlCC 07/04  /  Letter CCC 10/05

Letter LlCC 14/05

ATKINS REPORT - LLANRHYSTUD ACTIVE TRAVEL (note error in Figure 2-3: route 1.2 and 1.3 switched)

Letter LlCC 07/08  /  Letter CCC 10/08

PUBLIC CONSULTATION: 12:30-19:00 06/09/23 at Llanrhystud Memorial Hall

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement