Login
Get your free website from Spanglefish

Welcome to the Cwmllynfell Community Council website.  If you would like to use the website in English, please go to "English" in the column on the left or click here

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Cwmllynfell. Gobeithiwn y bydd o ddefnydd i chi drwy ddarparu gwybodaeth am y cyngor ynghyd â'r gweithgareddau a'r gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal.

 

Y Newyddion Diweddaraf

 

 • Mae'r Cyngor Cymuned yn dymuno diolch i gymuned Rhiwfawr a Chwmllynfell am eu hamynedd a'u cefnogaeth barhaus tra bo atgyweiriadau Rhiwfawr yn parhau. Ymddiheurwn am yr oedi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r clerc neu fel arall mae holl gyfarfodydd y Cyngor yn agored i'r cyhoedd fynychu ac arsylwi ar weithrediadau
 • Mae'r Cyngor Cymuned yn cwrdd ar y trydydd dydd Iau o bob mis am 6.30pm yn Neuadd Cwmllynfell, oni nodir yn wahanol. Bydd agenda'r cyfarfod yn cael ei bostio 5 diwrnod cyn y cyfarfod a gellir dod o hyd i'r agenda ddiweddaraf yma

 • Ar hyn o bryd mae swydd wag ar gyfer Cynghorydd Cymuned ar gyfer Ward Cwmllynfell a Rhiwfawr. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gynghorydd Cymuned a gwneud gwahaniaeth yn eich ardal chi, cysylltwch â'r clerc am ragor o wybodaeth

 • Ar hyn o bryd mae swydd wag ar gyfer Cynghorydd Cymuned ar gyfer Ward Cwmllynfell a Rhiwfawr. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gynghorydd Cymuned a gwneud gwahaniaeth yn eich ardal chi, cysylltwch â'r clerc am ragor o wybodaeth. Gweler yr hysbysiad cyfredol am ragor o wybodaeth

 • Mae Cyngor Cymuned Cwmllynfell wrth ei fodd yn cyhoeddi bod y chwarae chwarae yn Rhiwfawr nawr wedi gosod yr offer chwarae cyffrous newydd.
 • Dewiswyd dyluniad yr offer chwarae newydd gan blant sy'n byw ac yn chwarae ym mhentref Rhiwfawr trwy ymgynghoriadau a gynhaliwyd ym mis Chwefror. Sicrhawyd cyfanswm o £ 21,678 o arian trwy ddau gais grant llwyddiannus i Gronfa Gweithredu Cymunedol Cyngor Sir y Fflint WREN a Chronfa Budd-dal Gymunedol Op Pit y Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
 • Mae WREN yn fusnes di-elw sy'n dyfarnu grantiau ar gyfer prosiectau cymunedol o gronfeydd a roddir gan yr Amgylchedd Cyngor Sir y Fflint trwy'r Gronfa Cymunedau Tirlenwi.
 • Dywedodd Joe Newby, Rheolwr Grant WREN, "Mae cyfleusterau hamdden o ansawdd da, sy'n hygyrch i bawb, yn hanfodol ar gyfer lles y gymuned a bydd y prosiect hwn yn sicrhau y gellir mwynhau'r ardal chwarae ers blynyddoedd i ddod. Rydym wrth ein bodd o allu cefnogi prosiect mor werth chweil. "
 • Sefydlodd Celtic Energy, mewn cydweithrediad â Chyngor Castell-nedd Port Talbot, y Gronfa Budd-dâl Cymunedol Opensidd y Dwyrain i gefnogi'r cymunedau hynny y mae'r Opensiad Pwll Dwyrain fwyaf yn effeithio arnynt.
 • Mae'r cae yn Rhiwfawr yn dal i fod ar gau oherwydd y gwaith draenio, fodd bynnag gobeithir y bydd y rhain yn cael eu cwblhau yn ystod y misoedd nesaf. Atgoffir pawb y bydd y cae ar gau ac y tu allan i ffiniau heblaw am bersonél awdurdodedig hyd nes y rhoddir sylw pellach. Mae'n ddrwg gennym gan y Cyngor am yr anghyfleustra mae hyn wedi'i achosi hyd yn hyn ac mae'n gweithio gyda'r contractwyr i ddatrys materion cyn gynted Ä� phosibl. 
 • Mae'r Cynllun Cronfa Budd East Pit Cymunedol bellach yn agored i geisiadau gan grwpiau sy'n rhoi budd-daliadau i bobl sy'n byw yn y wardiau Cwmllynfell a Rhiwfawr . Mae ffurflenni cais a chanllawiau grant i'w cael yn y tudalennau Llyfrgell yn y ffolder Cynllun Budd-dâl Cymunedol. Y dyddiadau cau ar gyfer y ceisiadau nesaf yw:

         Bellach bydd pob cais yn y dyfodol yn cael ei drin yng nghyfarfodydd y       

         Cyngor.         

         Sylwer mai dim ond ceisiadau sy'n cydymffurfio'n llawn â'r canllawiau yn cael

         eu hystyried.

         Y dyddiad cau ar gyfer pob Diwedd Ffurflenni Grant yw dydd Iau 8 Mawrth

         2018.

         Ymgeiswyr llwyddiannus am grant hyd yn hyn:

Cwmllynfell Clwb Bowlio Mat Byr £1,585.92 2 matiau rheoleiddio a 2 jaciau melyn
Cwmllynfell RFC £3,995.00

Ailwampio'r cyfleusterau ardal a thoiled sy'n newid

Clwb Bowls Cwmllynfell a'r Cylch £3,882.00 Peiriant torri gwair newydd
YGG Cwmllynfell £14,093.00 Offer chwarae allanol

Cwmllynfell RFC                    £2,800.00  Atgyweiriad i rendro allanol. 

 • Dyma ddyddiadau cyfarfodydd PACT ar gyfer 2019:

Dydd Iau, 14 Chwefror

Dydd Iau 11 Ebrill

Dydd Iau 6ed Mehefin

Dydd Iau 1 Awst

Dydd Iau 24ain Hydref

Dydd Iau 5ed Rhagfyr

 • Nodwch fod y cynllun grantiau bach a weithredir gan y Cyngor Cymuned wedi cael ei ohirio am flwyddyn.

                

 • Ar 11 Tachwedd 2016, lansiwyd y difibrilwyr cymunedol yn swyddogol yn Neuadd Cwmllynfell ac yn Neuadd Rhiwfawr. Mae'r difibrilwyr ar gael i'w defnyddio gan aelodau o'r cyhoedd a / neu staff os bydd ataliad cardiaidd yn sydyn.
 • Os hoffech chi gael hyfforddiant ar sut mae'r diffibrilwyr yn gweithio, cysylltwch â'r Clerc.
 • DANSA Limited wedi dechrau rhedeg bws siopwyr o Rhiwfawr i Ystradgynlais ar ddydd Gwener. Mae angen i deithwyr i prebook , a gallant ddefnyddio eu Tocyn Mantais Bws . Mae'r Gwasanaeth yn Ddrws i Ddrws . Am fwy o wybodaeth ac archebu ffoniwch 01639 751067. Mae gwefan DANSA yw'r http://www.dansa.org.uk

Os na allwch weld yr wybodaeth rydych yn chwilio amdani ar dudalennau ganlynol y wefan hon, cysylltwch â'r Clerc:

Ms Sarah Daniel

26 Ffordd Yr Hebog, Parc Derwen, Coity, Bridgend, CF35 6DH

Ffôn:  07714788429

E-bost: cwmllynfellcc@gmail.com

 

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement