Login
Get your free website from Spanglefish

Cyngor Cymuned Nantglyn Community Council

Hysbyseb - Cyfarfod Blynyddol a Cyfarfod Cyffredinol

Notice - AGM and General Meeting

Oherwydd y sefyllfa presennol gyda Coronavirus ac yn dilyn canllawiau i gadw pellter cymdeithasol, byd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned yn cael ei ohirio nes ei bod yn bosib cynnal cyfarfod wyneb yn wyneb.

Bydd cyfarfod cyffredinol mis Mai yn dal i fynd ymlaen arlein nos Fawrth Mai 5ed 2020 am 7.30yh.  Mae croeso i aelodau o’r gymuned fynychu y cyfarfod, neu i roi eitemau yn eu blaen i’w trafod, ond gofynwn i chi godi eitemau brys yn unig.

Os hoffech fwy o fanylion, cysylltwch gyda’r Clerc os gwelwch yn dda ar y manylion isod.

Due to the current situation with Coronavirus and following social distancing rules, the AGM of the Community Council has been postponed until it is possible to hold a face to face meeting.  

The May general meeting will be held online on Tuesday evening May 5th 2020 at 7.30pm.  Members of the public are still welcome to join the meeting, or put items forward to be discussed, although we ask that only urgent issues are put forward.

If you wish to do this please contact the Clerk on the email address below for further details.

 

Nia Thomason (Clerk)

22.4.2020

cc.nantglyn@gmail.com

07879 047625 

*********************************************************

Cyngor Cymuned Nantglyn Community Council

Annedd Wen Charity Relief of Sickness & Poverty fund for Nantglyn residents

 

With the current situation with coronavirus affecting all communities we wanted to make all residents in our community are aware of a financial hardship fund that the Parish of Nantglyn has available to its residents or living very close to the boundary. Unfortunately due to its constitution the fund is not available to residents outside of the Parish.

We would positively encourage you to make an application at this time - this is what the fund is for - financial relief for residents of the parish of Nantglyn in times of sickness and poverty. Please contact our clerk Nia Thomason via email in the strictest of confidence for further information and to request an application form. The fund is over ten thousand pounds and the community council can make decisions fairly rapidly to distribute funds if requested.

Applications will be capped at £250 initially and limited to one application per household to ensure everyone who qualifies receives help.

Nia Thomason (Clerk)

22nd March, 2020

cc.nantglyn@gmail.com

 

Nantglyn Community Council News


Nantglyn Community Centre Consultation. Spring 2019

Nantglyn Community Council has started looking into the improvement of community facilities and available options for developments and input and feedback from the community.

Draft report on the initial consultation is due out shortly and once this has been approved we can release the findings of the consultation.

Thank you to everyone who responded and or attended the open session

 


 

10 November 2014Dweud eich dweud ar ddyfodol eich gwasanaethau bws/ Have a say on the future of your bus services

Dweud eich dweud ar ddyfodol eich gwasanaethau bws


Y flwyddyn nesaf, bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych gwtogi ar rai o’i  wasanaethau bws noddedig
Hoffech chi roi eich barn ar ein cynigion?
Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau galw heibio canlynol:
18fed Tachwedd
0930 - 1100 Llyfrgell Corwen
1130 - 1300 Llyfrgell Llangollen
1430 - 1600 Gorsaf Fysiau Prestatyn
19eg Tachwedd
0930 - 1100 Llyfrgell Dinbych
1200 - 1330 Neuadd y Cyngor Rhuthun wrth y prif fynedfa

Mae croeso i deithwyr fynychu’r Fforwm Cludiant Gwledig: 19eg Tachwedd, 2014, am 1400, yng Nhganolfan Awelon, Rhuthun
Mae manylion y cynigion ar gael ar www.sirddinbych.gov.uk/teithio

Have a say on the future of your bus services
Next year, Denbighshire County Council will need to make cuts to some of its supported bus services
Do you want to give your views on what we propose?
Please join us at any of the following drop in sessions:
November 18th
0930 - 1100 Corwen Library
1130 - 1300 Llangollen Library
1430 - 1600 Prestatyn Bus Station
November 19th
0930 - 1100 Denbigh Library
1200 - 1330 Ruthin County Hall by main entrance

Passengers are welcome to attend the Rural Transport Forum: November 19th, 2014, 1400, Awelon Centre, Ruthin
Details of the proposals are available on www.denbighshire.gov.uk/travel

View All Stories

Cyngor Cymdeithas NANTGLYN Community Council

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  ***NEWID DYDDIAD***

14eg o Fai 2019

Fe fydd y Cyfarfod Cyffredinol yn cael ei gynnal yn

Capel Y Waen- 7.30 y.h

Fe fydd Cyfarfod Blynyddol Elusen Annedd Wen yn cychwyn am 7.30yh gyda Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned i ddilyn a Chyfarfod Cyffredinol o’r Cyngor Cymuned yn syth wedyn, lle bydd y Cyngor yn trafod newidiadau i’r Cyfansoddiad a’r Rheolau Sefydlog

Mae croeso i breswyliwyr Plwyf Nantglyn fynychu y ddau gyfarfod

Dyddiad yr Hysbyseb 28/4/2019

_____________________________

Annual General Meeting ***CHANGE OF DATE***

14th May 2019

The Annual General Meeting will be held at

Capel Y Waen - 7.30pm

The AGM of the Annedd Wen charity will be held at 7.30pm followed by the Community Council AGM, and then an Ordinary meeting of the Community Council immediately after, at which time the Council will be discussing changing its Constitution and Standing Orders

All residents of Nantglyn Parish are welcome to attend both meetings.

 

Date of Notice 28/4/2019

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement