Login
Get your free website from Spanglefish

About the Community Council

What service does your local Community Council Provide?

 • Representation of our local community
 • Act as a voice on behalf of the community to other organisations, groups and individuals and provide information as requested
 • Receives information on behalf of the community from other organisations, groups and individuals
 • Maintain's Nantglyn Cemetery and King Georges Playing field (annual inspections, maintenance, grass cutting, developments) and Nantglyn War Memorial.

Pa wasanaeth mae eich Cyngor Cymunedol yn ei gynnig?

 • Cynrychiolaeth o’r gymuned leol
 • Bod yn lais ar ran y gymuned i sefydliadau, grwpiau ac unigolion; ac i gyflenwi gwybodaeth fel bo angen
 • Derbyn gwybodaeth ar ran y gymuned gan sefydliadau, grwpiau ac unigolion
 • Edrych ar ol Mynwent Nantglyn a'r King Georges cae chwarae.

What work is/has been done by the Community Council?

See the latest Annual Report for what has been done

 • Maintainance of  the playground & recreation field in Nantglyn, arranging grass cutting, public insurance and yearly safety inspections
 • Maintain and manage Nantglyn Cemetery
 • We are consulted by Denbighshire County Council on all planning applications within the community
 • Inform Denbighshire County Council Highways Authority on highways matters (damaged roads, drainage etc)
 • Arranged the funding and managed the renovation work of the War Memorial in Nantglyn
 • Working with a local environmental organisation to look at the feasibility of using renewable energy sources for the community.
 • Home Energy Surveys and advice available to all homes (2010 - 2011)
 • Community Questionnaire to find out what is important to the community

Pa waith sydd wedi / sy’n cael ei gyflawni gan y Cyngor Cymunedol?

Gwelwch yr adroddiad blynnyddol i gweld beth sydd wedi cael ei wneud yn diweddar

 • Rydym yn cynnal a chadw y maes chwarae yn Nantglyn drwy dorri’r glaswellt, darparu yswyriant cyhoeddus a gofalu am archwiliadau diogelwch yn flynyddol
 • Rydym yn cynnal a chadw mynwent Nantglyn
 • Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ein ymgynghori ar holl geisiadau cynllunio o fewn y gymuned
 • Rydym yn hysbysu Adran Prif Ffyrdd Cyngor Sir Ddinbych ar faterion Prif Ffyrdd (ffyrdd sydd wedi eu difrodi, draeniad a.y.y.b.)
 • Sicrhau ffynhonnell arian a goruchwylio gwaith adnewyddiad cofgolofn Nantglyn
 • Gweithio gyda sefydliad amgylcheddol lleol i edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio ffynhonnellau ynni adnewyddol ar gyfer y gymuned.

Community Council Meetings & Venue / Lleoliadau cyfarfodydd Cyngor y Gymuned


    Nantglyn Community Council meets on the first Tuesday of every month at 7.30pm excluding August. Meetings are held at Nantglyn Church House and Capel y Waen alternately. See advertised meeting for location. Minutes of meetings are available online under the "Next Meeting Minutes & Agenda"

    Mae Cyngor Cymuned Nantglyn yn cyfarfod ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis am 7.30 yh ac eithrio mis Awst. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd yr Eglwys, Nantglyn ac Capel y Waen. Mae'r minedau o'r cyfarfod ar gael odan "Meeting Minutes & Agenda" ar y gwefan hon.

Public Attendance / Presenoldeb Cyhoeddus

Meetings are open to the public to attend and express their views or ask questions on any item included in the agenda at the alloted time. If you have an item you would like to raise at the meeting please contact the clerk to request it is added to the agenda before the meeting (2 days before).

Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd i’w mynychu a gwylio/gwrando a gofyn cwestiynau ar unrhyw item ar yr agenda. Os oes gennych item i gofyn cysylltwch a'r clerc i addio ir agenda cyn amser y cyfarfod (2 diwrnod cyn)

Annual General Meetings & Elections / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ac Etholiadau

    The Annual General Meeting is held each May at the usual meeting time of 7.30pm. The election of Community Council members is held every 4 years in May. The AGM follows directly after. The next election will be held in May 2016.

Mae’r Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol yn cael ei gynnal bob mis Mai ar y dyddaid a’r amser cyfarfod arferol. Mae etholiad o aelodau Cyngor y Gymuned bob 4 ‘mlynedd yn ystod mis Mai. Fe ddilyna’r Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol yn syth wedyn. Bydd yr etholiad nesaf yn cael ei gynnal mis Mai 2016.

Funding and Finance / Cyllid ac Arian

    The Community Council raises its finance by means of the annual precept. This is collected by Denbighshire County Council as the smallest element of the overall Council Tax and is then paid over to Nantglyn Community Council. Councillors are elected by and from the community, and work unpaid and voluntarily on your behalf. The Council has a part time Clerk to provide administrative, financial and secretarial support, and guidance to the Members.

    Arianni’r Cyngor y Gymuned drwy’r ‘precept’ blynyddol. Fe gesglir hwn gan Gyngor Sir Ddinbych fel yr elfen leiaf o’r Treth Gymuned. Yna, fe dderbynir Cyngor Cymuned Nantglyn yr arian yma. Fe etholir cynghoryddion gan ac o’i chymuned, ac mae eu gwaith yn ddi-dâl ac yn wirfoddol ar eich rhan. Mae gan y Cyngor glerc rhan amser sy’n darparu cymorth gweinyddol, ariannol ac ysgrifennyddol; ac arweiniad i aelodau’r Cyngor.

Who are your councillors? / Pwy yw eich cynghoryddion?

    Mai / May 2020

    Aelodau’r Cyngor/ Community Councillors:

 •     Dona Jones - Cadeirydd / Chair (co-opted)
 •     Ioan Morris - Is-Cadeirydd / Vice Chair
 •     Sam Luhde-Thompson
 •     Gwyn Bibby
 •     Mari Jones
 •     Candice Eden
 •     Guy Lowe
 •     Vacant Seat / Sedd Wag
 •     Clerc/Clerk – Nia Thomason (Responsible Financial Officer)


Os hoffech drin unrhyw fater gyda Cyngor y Gymuned, cysylltwch â’r clerc, Nia Thomason ar:

If you would like to raise any matter with the community council please contact the clerk Nia Thomason by e-mail

or in writing:

Nia Thomason
Bryn Mulan
Prion,
Dinbych
LL16 4SB
Tel: 07879 047625

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement